مشاور و مجري پايه یک طرحهاي انبوه سازي و بلند مرتبه سازي از وزارت راه و شهر سازي

خدمات بخشهاي مشاوره در خصوص ابنيه  مسكوني ، تجاري ، اداري ، نظامي ، و....... :

1-      طراحي معماري :         الف – فاز صفر ( مطالعات )       ب – فاز يك معماري شامل طراحي پلنها         ج- فاز دو شامل طراحي جزئيات اجرايي و حجم سازي سه بعدي

2-      طراحي سازه :             الف – طراحي سازه هاي متعارف       ب- طراحي سازه هاي صنعتي         ج- مقاوم سازي ابنيه  موجود

3-      طراحي تاسيسات :         الف – طراحي تاسيسات ابنيه متعارف      ب- طراحي تاسيسات ابنيه خاص

 خدمات بخشهاي اجرايي در خصوص ابنيه  مسكوني ، تجاري ، اداري ، نظامي ، و....... :

       1-     اجراي ابنيه خاص بلند مرتبه

       2-      اجراي ابنيه شركتهاي تعاوني مسكن و مسكن مهر

             3-      اجراي ابنيه خاص

 


ادامه مطلب