ایزو 14001

اساس استاندارد

 

·          مدیریت زیست محیطی راهبردی

·          پیشرو بودن در حفاظت از محیط زیست

·          عملکرد زیست محیطی

·          تفکر چرخه زندگی