تعیین اجاره بها

جهت تعیین ارزش واقعی اجاره بها از نظر تخصصی همکاران کارشناس رسمی استفاده نمایید.

مهندس محمد احمدی
کارشناس رسمی دادگستری
آدرس : بلوار امیرکبیر، بلوار سفیر شمالی، نبش کوچه 10
شرکت آسیم 
®

تلفن
+98 71 38 31 9122
+98 71 38 21 5172
+98 917 314 2362