پروژه 428 واحد مسکونی

پروژه 428  واحد مسكوني فرزانگان میانرود (سال93 )

 

كارفرما : شرکت آبادگران عصرآسیا  شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری شیراز

حجم ریالی پروژه : نامشخص

عملیات محول شده به این شرکت : طراحی فاز یک

شرایط کنونی :در حال ساخت