هتل

هتل بين المللي پرسپوليس شيراز  ( سال 79 )

 

كارفرما : آقاي سيادتان و شركا  

عملیات محول شده به این شرکت: طراحی فاز یک و دو نظارت

ويژگي خاص : داراي يك ستاره تشويقي از سوي سازمان جهانگردي و هتلها به جهت طراحي مناسب

شرایط کنونی : در حال بهره برداری