مرکز تجارت جهانی

مرکز تجارت جهانی ایران - شیراز  ( سال 86 )

 

OHSAS 18000 LOGOISO 10668ISO 10006-200314000 LOGO9001 LOGOكارفرما : شركت مرکز تجارت جهانی

عملیات محول شده به این شرکت:  طراحی سازه، مدیریت ساخت

مجری : شرکت بافت بتون

ويژگي خاص : دو برج30 طبقه اسکلت

 فلزی با متراژ یکصدو بیست و چهار هزار مترمربع زیربنا

شرایط کنونی : در حال ساخت غیر فعال