پروژه 28 واحد مسکونی

پروژه 28 واحدی نشر ( سال 1383 )

 

کارفرما : مهندس علیشاهیان مهندس راجا

عملیات محول شده به این شرکت : طراحی فاز یک و دو

شرایط کنونی : در حال بهره برداری