پروژه 32 واحد مسکونی

پروژه 32 واحدی  مسکونی ( سال 1379 )

 

کارفرما : شرکت تعاونی مسکن اداره کل زندانهای فارس

عملیات محول شده به این شرکت : طراحی فاز یک و دو - نظارت

شرایط کنونی : در حال بهره برداری